Bảng phân bố tần số và tần suất, trắc nghiệm toán học lớp 10 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

I. Mẫu số liệu

1. Khi người ta điều tra một tập hợp những đối tượng nào đó thì: Vấn đề cần điều tra gọi là dấu hiệu (thống kê); mỗi đối tượng gọi là một đơn vị điều tra; giá trị của dấu hiệu tại mỗi đơn vị điều tra gọi là một số liệu (thống kê).

2. Mỗi tập con hữu hạn những đơn vị điều tra gọi là một mẫu. Số đơn vị điều tra của một mẫu gọi là kích thước mẫu. Dãy các giá trị của dấu hiệu điều tra trên một mẫu gọi là một mẫu số liệu.

II. Tần số - Tần suất

1. Số lần xuất hiện của một số liệu, trong mẫu số liệu, gọi là tần số của số liệu đó. Tỉ số giữa tần số và kích thước mẫu gọi là tần suất của số liệu đó f=n/N. Tần suất thường viết dưới dạng phần trăm.

2. Bảng phân bố tần số gồm hai dòng (hoặc hai cột). Dòng thứ nhất (cột thứ nhất) ghi các dấu hiệu khác nhau của mẫu số liệu. Dòng thứ hai (cột thứ hai) ghi tần số của số liệu tương ứng. Nếu bổ sung ở bảng này dòng thứ ba (cột thứ ba) ghi tần suất của số liệu tương ứng ta có bảng phân bố tần số - tần suất.

3. Nếu số liệu được ghép thành lớp, mỗi lớp là một đoạn hay nửa khoảng, ta có bảng phân bố tần số - tần suất ghép lớp. Tần số của mỗi lớp là số các số liệu thuộc lớp đó.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Thế nào là phễu đổ bê tông? | Kiến Thức Xây Dựng 2022 | Mytranshop.com

Chú ý:Trong khoảng phân bố tần số - tần suất, tổng các tần số bằng kích thướcmẫu ; tổng các tần suất bằng 1 hay 100%.

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply