Trắc nghiệm tin học Excel – đề 1 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

Câu số 1

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25, tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:

Câu số 2

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc", ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:

Câu số 3

Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?

Câu số 4

Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:

Câu số 5

 Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

Câu số 6

Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện:

Câu số 7

Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:

Câu số 8

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0), tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:

Câu số 9

Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

Câu số 10

Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Nghĩa tường minh và hàm ý , trắc nghiệm ngữ văn lớp 9 2022 | Mytranshop.com
See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply