4155, Bài số 9, Level 2, 2022 | Mytranshop.com

Tiếng anh 11

Level 2 – Bài số 9

Số câu hỏi: 40

Thời gian làm bài: 25 phút

Yêu cầu nhiệm vụ: 28/40

Nếu là thành viên VIP: 20/40

Điểm ôn luyện lần trước

Chưa có kết quả

Nhiệm vụ bài học là gì?

Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
– Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
– Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.

Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.

Công thức tính điểm thành tích:

Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm

* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và 3 điểm

* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm

Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

/tieng-anh/lop-11/xac-nhan/239-level-2/4155-bai-so-9.html

Preview

 Choose the best answer for the following sentence:

The children whose parents can’t afford to buy them textbooks __________ books from libraries.
 

Choose the best answer for the following sentence:

Please don’t forget _____________ the baby. She needs to eat every two hours.

Choose the best answer for the following sentence:

Loyalty ______________ one of the important qualities for true friendship.
 

Choose the best answer for the following sentence:

_____________ at the audience, the contestant gave her answer with confidence.

Choose the best answer for the following sentence:

My girlfriend ______________ born on the 2nd of September 1974.

Choose the best answer for the following sentence:

The girl _____________ with Dr. Zhang is my classmate.
 

Choose the best answer for the following sentence:

Her parents want her ____________ a doctor.
 

 Choose the best answer for the following sentence:

Mary ___________ her brother not to touch the electric wires.
 

Choose the best answer for the following sentence:

I was very __________________________ about driving again after the accident.

Choose the best answer for the following sentence:

“What made him surrender to the police?’’

“It’s probably his ____________ conscience.”

Choose the best answer for the following sentence:

When I arrived __________________________ the restaurant, it was full ________________________ guests

 

Choose the best answer for the following sentence:

His prarents prevented him _____________ staying up too late.
 

Choose the best answer for the following sentence:

It is ____________ who I want to make friend with.
 

Choose the best answer for the following sentence:

John asked me ___________.

Choose the best answer for the following sentence:

We were _______________ of buying a house in the suburb.
 

Choose the best answer for the following sentence:

To win the contest, you must complete five activities ___________.
 

Choose the best answer for the following sentence:

Last year I went to a party alone. I didn’t know any people there except the host. I felt very ______________.
 

Choose the best answer for the following sentence: 

The more, _____________________.

 

Choose the best answer for the following sentence:

Max finished _____________ his homework and then he went to the party with George and Bill.

Choose the best answer for the following sentence:

_________ is the process of something becoming worse or weaker, or being made worse or weaker.

 

Choose the best answer for the following sentence:

Nowadays we ____________ how important television ______________for our knowledge about the world.
 

Choose the best answer for the following sentence:

There __________ a lot of fruit and drinks at the party yesterday.

Choose the best answer for the following sentence:

My brother doesn’t enjoy _____________ very much.

 

Choose the best answer for the following sentence:

How dare you ____________ my letter!
 

Choose the best answer for the following sentence:

Watch out! The ink from your pen is ___________ .

Choose the best answer for the following sentence:

 I’ve known the twins for years, but I can still hardly ____________ them apart.

Choose the best answer for the following sentence:

He is _____________ everybody in my class likes him.
 

Choose the best answer for the following sentence:

By midday we were really ___________________________ the heat.

 

Choose the best answer for the following sentence:

Peter’s just come back from London,____________________ ?

 

Choose the best answer for the following sentence:

I supposed there was something wrong __________________________ our plan.

 

 

Choose the best answer for the following sentence:

The people who have ______________ badly in war or natural disasters can have help from the community.
 

Choose the best answer for the following sentence:

What qualities do you admire ________ your best friend?

Choose the best answer for the following sentence:

We were greatly ____________ to hear about him sitting on the wet paint.

 

Choose the best answer for the following sentence:

The letter is supposed ____________ in the afternoon.

Choose the best answer for the following sentence:

If the bus ___________ on time, I won’t miss the soccer match.

Choose the best answer for the following sentence:

Do you think that if you bring __________ to others, you are also a happy person?
 

Choose the best answer for the following sentence:

I think it is a/an _______________ way to help them to read and write.
 

Choose the best answer for the following sentence:

They congratulated me ______________ the exams with high marks.
 

Choose the best answer for the following sentence:

She stood in the mucky yard and hands plunged into the pockets of her ____________ coat.
 

Choose the best answer for the following sentence:

Please don’t touch anything before the police ___________.

Thành viên đã làm bài (0)

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Những mẫu thiết kế ngôi nhà cấp 4 đẹp giá tốt và hiện đại 2022 | Mytranshop.com

Chưa có thành viên làm bài. Bạn hãy là người đầu tiên.

Leave a Comment