5279, Bài số 4, Level 2, Cacbohiđrat 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

Hóa học 12

Cacbohiđrat

Level 2 - Bài số 4

Số câu hỏi: 20

Thời gian làm bài: 30 phút

Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20

Nếu là thành viên VIP: 10/20

Điểm ôn luyện lần trước

Chưa có kết quả

Nhiệm vụ bài học là gì?

Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.

Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất. Công thức tính điểm thành tích: Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và 3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm

Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Preview

Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (có mặt H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11,1 (g) hỗn hợp X gồm xenlulozơ triaxetat, xenluloxơ, điaxetat và 6,6 (g) CH3COOH. Phần trăm khối lượng xenlulozơ triaxetat trong X bằng: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, tinh bột, mantozơ. Số chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương là: Từ m kg nho chín chứa 40% đường nho, để sản xuất được 1000 lít rượu vang 20°. Biết khối lượng riêng của C2H5OH là 0,8 g/ml và hao phí 10% lượng đường. Giá trị của m là: Khối lượng của tinh bột cần dùng trong quá trình lên men để tạo thành 5 lít rượu (ancol) etylic 460 là (biết hiệu suất của cả quá trình là 72% và khối lượng riêng của rượu etylic nguyên chất là 0,8 g/ml): Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng với: Cho thực hiện phản ứng tráng bạc hoàn toàn 1,53 gam dung dịch truyền huyết thanh glucozơ thu được 0,0918gam Ag. Nồng độ phần trăm của dung dịch truyền huyết thanh trên là: Hỗn hợp X gồm m1 gam mantozơ và m2 gam tinh bột. Chia X làm hai phần bằng nhau. - Phần 1: Hòa tan trong nước dư, lọc lấy dung dịch rồi cho phản ứng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 0,03 mol Ag. - Phần 2: Đun nóng với dung dịch H2SO4 loãng để thực hiện phản ứng thủy phân hoàn toàn. Hỗn hợp sau phản ứng được trung hòa bởi dung dịch NaOH sau đó cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 0,11 mol Ag. Giá trị của m1 và m2 lần lượt là: Muốn có 2610 gam glucozơ thì khối lượng saccarozơ cần đem thuỷ phân hoàn toàn là ? Cặp dung dịch nào sau đây có khả năng hòa tan được Cu(OH)2? Cho m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư Ag2O trong dung dịch NH3 tạo ra 6,48 gam Ag. Cũng m gam hỗn hợp này tác dụng hết với 1,20 gam Br2 trong dung dịch. Phần trăm số mol của glucozơ trong hỗn hợp là: Xenlulozơ trinitrat được điều chế từ xenlulozơ và axit nitric đặc có xúc tác axit sunfuric đặc, nóng. Để có 59,4 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của m là: Phản ứng nào sau đây có thể chuyển glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau? Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11,1 gam hỗn hợp X (gồm: xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat) và 6,6 gam CH3COOH. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là: Đun nóng dung dịch chứa 27 gam glucozơ với AgNO3/NH3, giả sử hiệu suất đạt 75%. Khối lượng (gam) bạc thu được là: Cho vào cốc thuỷ tinh dung dịch saccarozơ. Nhỏ thêm vào vài giọt vôi sữa. Khuấy nhẹ bằng đũa thuỷ tinh, sau đó dẫn khí CO2 vào dung dịch. Phát biểu nào sau đây chưa đúng: Fructozơ không phản ứng với chất nào sau đây? Về mặt cấu trúc, trong phân tử amilozơ các mắt xích α – glucozơ nối với nhau bằng liên kết ? Nhận xét nào sau đây không đúng? Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là: Cho các chất: (X) glucozơ, (Y) saccarozơ, (Z) tinh bột, (T) glixerol, (U) xenlulozơ, (V) fructozơ. Những chất bị thuỷ phân là:

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê), trắc nghiệm ngữ văn lớp 10 2022 | Mytranshop.com

Leave a Reply