Cacbohidrat , trắc nghiệm sinh học lớp 10 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

3. Cacbohyđrat (đường)

3.1. Cấu trúc hoá học

– Là các hợp chất hữu cơ chỉ có ba nguyên tố là C, H, O.

– Bao gồm: Đường đơn, đường đôi, đường đa.

a. Đường đơn (monosaccarit)

– Gồm các loại đường có từ 3-7 nguyên tử C.

– Đường 5C (Ribôzơ,đeôxyribôzơ), đường 6C (Glucôzơ, Fructôzơ, Galactôzơ).

b. Đường đôi (disaccarit)

– Gồm 2 phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.

– Một số loại đường đôi:

+ Mantôzơ (đường mạch nha) gồm 2 phân tử glucôzơ.

+ Saccarôzơ (đường mía) gồm 1 phân tử glucôzơ  và 1 phân tử fructôzơ.

+ Lactôzơ (đường sữa) gồm 1 phân tử glucôzơ và 1 phân tử galactôzơ.

c. Đường đa (polisaccarit)

– Gồm nhiều phân tử đường đơn liên kết với nhau bằng liên kết glucôzit.

– Một số loại đường đa: Glicôgen, tinh bột, xenlulôzơ, kitin…

3.2. Chức năng của Cacbohyđrat

– Là nguồn năng lượng dự trữ cho tế bào và cho cơ thể.

– Là thành phần cấu tạo nên tế bào và các bộ phận của cơ thể.

– Cacbohidrat liên kết với prôtêin tạo nên các phân tử glicôprôtêin là những bộ phận cấu tạo nên các thành phần khác nhau của tế bào.

 

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Cổ dài đẹp hay xấu? Cổ như thế nào là đẹp? 2022 | Mytranshop.com

Leave a Reply