Hô hấp tế bào, trắc nghiệm sinh học lớp 10 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

IV. Hô hấp tế bào

1. Khái niệm

– Là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.

– Nơi diễn ra: ở tế bào nhân thực, quá trình này diễn ra chủ yếu trong ti thể.

2. Bản chất

– Hô hấp là một chuỗi các phản ứng ôxi hóa khử, trải qua nhiều giai đoạn và năng lượng được sinh ra ở nhiều giai đoạn khác nhau.

– Tốc độ của quá trình hô hấp tế bào nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhu cầu năng lượng của tế bào.

– PTTQ phân giải 1 phân tử glucôzơ: C6H12O6 + 6O2  6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)

3. Các giai đoạn chính của quá trình  hô hấp tế bào

Quá trình hô hấp tế bào gồm 3 giai đoạn chính: đường phân, chu trình Crep và chuỗi truyền electron hô hấp.

3.1. Đường phân:

Đường phân xảy ra trong bào tương. Kết thúc quá trình đường phân, phân tử glucôzơ (6 cacbon) bị tách thành 2 phân tử axit piruvic (3 cacbon). Trong quá trình này, tế bào thu được 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH (nicôtinamit a đênin đinuclêôtit). Thực ra, đường phân tạo được 4 phân tử ATP, nhưng do có 2 phân tử ATP được sử dụng để hoạt hóa glucôzơ trong giai đoạn đầu của đường phân nên tế bào chỉ thu được 2 phân tử ATP. Quá trình đường phân có thể tóm tắt bằng sơ đồ sau:

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Những điều nên làm trước và sau khi tập Gym để có kết quả tối ưu nhất 2022 | Mytranshop.com

3.2. Chu trình Crep

Sau khi được tạo thành từ quá trình đường phân, 2 phân tử axit piruvic sẽ được chuyển vào chất nền của ti thể. Ở đó, chúng được biến đổi thành những phân tử nhỏ hơn gọi là axêtyl-CoA. Chính phân tử axêtyl-CoA này sẽ đi vào chu trình Crep. Ngoài ra, quá trình biến đổi 2 phân tử axit piruvic còn tạo ra 2 phân tử NADH và giải phóng 2 phân tử CO2.

Kết thúc chu trình Crep, các phân tử axêtyl-CoA sẽ bị phân giải hoàn toàn tới CO2. Ngoài CO2, chu trình Crep còn tạo ra được các phân tử NADH, FADH2 (flavin ađênin đinuclêôtit) và ATP.

3.3. Chuỗi chuyền electron

 

Các giai đoạn

Vị trí xảy ra

Nguyên liệu

Sản phẩm

Đường phân

Tế bào chất

Glucozơ, ATP, ADP, NAD+, Pi

Axit pyruvic, ATP

NADH

Chu trình Crep

Tế bào nhân thực: Chất nền ti thể

Tế bào nhân sơ: Tế bào chất

Axit pyruvic, ADP, 

NAD+, FAD,  

ATP, 

NADH, FADH2, CO2

Chuỗi chuyền điện tử

Tế bào nhân thực: Màng trong ti thể

Tế bào nhân sơ:  Màng tế bào chất

NADH, FADH2, O2

ATP, H2O

 

Tổng kết năng lượng: Từ một phân tử đường glucôzơ qua quá trình hô hấp thu được 38ATP ở sinh vật nhân sơ và 36ATP ở sinh vật nhân thực.

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply