Hướng dẫn giải bài tập ankan, trắc nghiệm hóa học lớp 11 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP ANKAN

1. Dạng 1: Viết đồng phân ankan, gọi tên

- Lưu ý quy tắc viết đồng phân, đánh số mạch, gọi tên ankan

- Công thức tính nhanh: Số đồng phân  

2. Dạng 2: Phản ứng thế Halogen.

CnH2n+2 + aX2  → as CnH2n+2-aXa + aHX

Thông thường ta sẽ dựa vào %Cl hoặc M của sản phẩm để tìm ankan.

3. Dạng 3: Phản ứng đề hidro hóa, cracking

CnH2n+2 → CnH2n+2-2a + aH2 

- Công thức: n_{H_2} = nkhí sau phản ứng - n khí trước phản ứng

                   CnH2n+2 → CmH2m+2 + CpH2p   (n=m+p)

Ban đầu            a

Phản ứng          x        →      x     →     x

Sau phản ứng  a-x               x              x            ⇒   tổng số mol a+x

- Công thức:

+ Số mol khí tăng lên: ntăng = x = nAnkan pư = nhh Ankan tạo thành = nhh Anken tạo thành

+ Đối với dạng bài cho khối lượng trung bình frac{d_{trc}}{d_{sau}} = frac{M_{trc}}{M_{sau}} = frac{n_{sau}}{n_{trc}}

* Lưu ý:

+ Trong phản ứng tách của C3H8 và C4H10, số mol sản phẩm sinh ra gấp đôi số mol ankan phản ứng.

+ Đối với các ankan có >5C trở lên do các ankan tạo ra có thể cracking tiếp nên số mol hỗn hợp sản phẩm sau phản ứng luôn ≥ 2 lần số mol ankan phản ứng. 

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Tổng hợp các mẫu cột nhà đẹp tạo điểm nhấn cho ngôi nhà của bạn 2022 | Mytranshop.com

4. Dạng 4: Phản ứng oxi hóa ankan

CnH2n+2 +  (3n/2+1/2)O2 xrightarrow{t^o} nCO2 + (n+1)H2O

- Đốt cháy hidrocacbon A thu được n_{H_2O} > n_{CO_2}

- Trong phản ứng đốt cháy: n_{ankan} = n_{H_2O} - n_{CO_2}

- Đốt cháy ankan tỉ lệ nCO2nH2O tăng lên khi số C tăng.

5. Vận dụng:

VD1: Số đồng phân ứng với các công thức C6H14 là

A. 3                   B. 4                        C. 5                       D. 6

Lời giải:

Số đồng phân 26-4 + 1 = 5 đáp án C.

VD2: Tên gọi của chất có cấu tạo: CH3CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 là

A. 2-etyl-3,3-đimetylpentan                    B. 3,3-đimetyl-2-etylpentan

C. 3,3,2-đimetyletylpentan                      D. 3,3,4-trimetylhexan

Lời giải:
Đánh số mạch C như sau: overset{1}{mathop{C}},{{H}_{3}}-overset{2}{mathop{C}},{{H}_{2}}-overset{3}{mathop{C}},{{(C{{H}_{3}})}_{2}}-overset{4}{mathop{C}},(C{{H}_{3}})-overset{5}{mathop{C}},{{H}_{2}}-overset{6}{mathop{C}},{{H}_{3}}

Đáp án D.

VD3: Clo hóa ankan X thu được dẫn xuất monoclo có chứa 55,04% clo về khối lượng. Ankan X có CTPT là

A. CH4            B. C2H5               C. C3H8                D. C4H10

Lời giải:

CnH2n+2 + Cl2  → as CnH2n+1Cl + HCl

%Cl = frac{35,5}{12n + 2n + 1 + 35,5} = 55,04% ⇒ n = 2. Đáp án B.

VD4: Cracking 8,8 gam propan thu được hỗn hợp khí A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị cracking. Biết H% = 90% . Khối lượng phân tử TB của A là

A. 39,6                        B. 23,16                    C. 2,135                      D. 3,96

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Tổng hợp luật bida lỗ chi tiết cho người mới bắt đầu 2022 | Mytranshop.com

Lời giải:

Theo ĐBTKL: mA = mpropan = 8,8 gam

n_{C_3H_4} ban đầu = 8,8:44 = 0,2 mol ⇒ n_{C_3H_4} pư = 0,2.90% = 0,18 mol

n_{C_3H_4} dư = 0,02 mol

Vậy sau phản ứng số mol khí tạo thành = 0,18.2 + 0,02 = 0,38 mol

⇒ MA = 8,8 : 0,38 = 23,16

⇒ Đáp án B.

VD5: Đốt cháy hoàn toàn một hiđrocacbon X thu được 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo. Tên gọi của X là

A. 2-metylbutan.               B. etan.             C. 2,2-đimetylpropan.         D. 2-metylpropan.

Lời giải:

n_{H_2O} > n_{CO_2} ⇒ X là ankan. Do đó n_{ankan} = n_{H_2O} - n_{CO_2} = 0,132 - 0,11 = 0,022 mol.

⇒ số C trong X là 0,11 : 0,022 = 5 ⇒ C5H12.

Mà X tác dụng với khí clo thu được 4 sản phẩm monoclo ⇒ Đáp án A.

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply