Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng, trắc nghiệm GDCD lớp 10 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

1- Phủ định biện chứng và phủ định siêu hình .

Phủ định là gì ?

Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của sự vật hiện tượng nào đó.

a) Phủ định siêu hình

Là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại, phát triển của sự vật hiện tượng (chấm dứt sự phát triển)

b) Phủ định biện chứng:

Là sự phủ định diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật hiện tượng, có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật hiện tượng cũ để phát triển svht mới.

* Đặc điểm của Phủ định biện chứng.

Đặc điểm 1: Tính khách quan.

- PĐBC mang tính tất yếu, khách quan, nguyên nhân sự phủ định nằm ngay trong bản thân svht- đó là sự đấu tranh giữa các mặt đối lập. PĐBC tạo điều kiện, làm tiền đề cho sự phát triển.

Đặc điểm 2: Tính kế thừa.

- Tính kế thừa là tất yếu khách quan, đảm bảo sự vật hiện tượng giữa lại yếu tố tích cực, loại bỏ những yếu tố tiêu cực, lạc hậu để sự vật hiện tượng phát triển liên tục, không ngừng

2- Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng

a) Phủ định của phủ định.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Cấu tạo của van khóa nước bằng đồng | Cốp Pha Việt 2022 | Mytranshop.com

- Trong quá trình vận động và phát triển của sự vật hiện tượng, cái mới xuất hiện phủ định cái cũ, rồi nó lại bị cái mới hơn phủ định. Triết học đó là sự phủ định của phủ định.

b) Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượng

- Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là vận động đi lên, cái mới ra đời kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.

c) Bài học:

- Nhận thức cái mới, ủng hộ và làm theo cái mới.

- Tôn trọng quá khứ.

- Tránh bảo thủ cái cũ hoặc phủ định.

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply