Quang hợp, trắc nghiệm sinh học lớp 10 2022 | Mytranshop.com

I. Khái niệm quang hợp

1) Khái niệm

Là quá trình tổng hợp chất hữu cơ từ các chất vô cơ đơn giản nhờ năng lượng ánh sáng với sự tham gia của hệ sắc tố.

2) Phươnh trình tổng quát

  CO2 + H2O + NL ánh sáng -> (CH2O) + O2

II. Các pha của quá trình quang hợp

Quang hợp được chia thành 2 pha: pha sáng và pha tối.

 

1) Pha sáng

– Diễn ra ở màng tilacôit (hạt grana trong lục lạp) cần ánh sáng.

– NLAS được các sắc tố quang hợp hấp thu qua chuỗi truyền êlectron quang hợp để tổng hợp ATP,  NADPH đồng thời giải phóng O2 (có nguồn gốc từ nước).

NLAS + H2O + NADP+ + ADP + Pi à NADPH + ATP + O2

2) Pha tối

– Diễn ra tại chất nền của lục lạp (strôma) và không cần ánh sáng.

– Sử dụng ATP và NADPH của pha sáng để khử CO2 (cố định) thành cacbohyđrat.

– Có một số con đường cố định CO2: C3, C4, CAM. Trong đó, con đường C3 là con đường phổ biến nhất (chu trình Canvin).

∗ Phân biệt pha sáng và pha tối

 

Pha sáng

Pha  tối

Ánh sáng

Cần ánh sáng

Không cần ánh sáng

Vị trí

Tilacôit (hạt grana)

Chất nền (Strôma)

Nguyên liệu

Sắc tố quang hợp, AS, H2O, NADP, ADP, Pi

Các enzim, RiDP,CO2 ATP, NADPH

Sản phẩm

ATP, NADPH, O2

Glucôzơ, ADP, NADP

∗ Phân biệt hô hấp và quang hợp

 

Hô   hấp

Quang hợp

Phương trình tổng quát

C6 H12O6+6O2 -> 6CO2+ 6H2O+ Q (ATP+tO)

6CO2+6H2O ->  C6H12O6 + 6O2­

Nơi thực hiện

Tế bào chấtvà ty thể

Lục lạp

Năng lượng

Giải phóng

Tích luỹ

Sắc tố

Không có sắc tố tham gia

Có sự tham gia của sắc tố

Đặc điểm khác

Xảy ra ở mọi tế bào sống và suốt ngày đêm.

Xảy ra ở tế bào quang hợp(lục lạp) khi đủ AS.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Khung Thành Bóng Đá Quốc Tế Bao Nhiêu Mét Theo FIFA 2022 | Mytranshop.com

Leave a Comment