Rút gọn mệnh đề quan hệ, trắc nghiệm tiếng anh lớp 11 2022 | Mytranshop.com

Rút gọn mệnh đề quan hệ: Đây là một phần ngữ pháp rất hay, các em nên tham khảo và đọc kĩ chúng vì trong đề thi dạng này hay xuất hiện, ngoài ra khi viết luận các em biết cách rút gọn mệnh đề quan hệ cũng là một cách hay làm lời văn hay hơn, có cảm tình của người đọc hơn.

 

1) Rút gọn bằng cách dùng participle phrases (V-ing phrase)

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng present participle phrase thay cho mệnh đề đó. ví dụ:

 •          The man who is standing there is my brother. à The man standing there is my brother
 •          Do you know the boy who broke the windows last night? à Do you know the boy breakingthe windows last night?

2) Rút gọn bằng cách dùng past participle phrase (V-ed phrase)

Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (passive) ta dùng past participle phrase. Ví dụ:

 •          The books which were written by To Hoai are interesting. àThe bookswritten by To Hoai are interesting.
 •          The students who were punished by teacher are lazy. à The studentspunished by teacher are lazy
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Kể Tên Các Nhóm Thuốc Tim Mạch Cần Thiết Nhất Cho Người Bệnh 2022 | Mytranshop.com

3) Rút gọn bằng to-infinitive

– Dùng khi danh từ đứng trước có các chữ sau đây bổ nghĩa: the only, the first, the second,… the last, so sánh nhất, mục đích…Ví dụ:

 •          Tom is the last person who enters the room. à Tom is the last person to enter the room
 •          John is the youngest person who takes part in the race. à John is the youngest person to take part in the race

– Động từ là HAVE/HADI have many homework that I must do. à I have many homework to do.,

– Đầu câu có HERE (BE),THERE (BE), ví dụ: There are six letters which have to be written today. à There are six letters to be writtentoday. Ghi nhớ: Trong phần to infnày ta cần nhớ 2 điều. ( Đọc thêm các bài viết về tiếng anh cơ bản)

– Nếu chủ từ 2 mệnh đề khác nhau thì thêm cụm “for sb” trước “to inf”. Ví dụ:

 •          We have some picture books that children can read.
 •          We have some picture books for children to read.

– Tuy nhiên nếu chủ từ đó là đại từ có nghĩa chung chung như we, you, everyone…. thì có thể không cần ghi ra. ví dụ:

 •          Studying abroad is the wonderful thing that we must think about
 •          Studying abroad is the wonderful (for us) to think about.

– Nếu trước relative pronoun có giới từ thì phải đem xuống cuối câu (đây là lỗi dễ sainhất).

 •          We have a peg on which we can hang our coat.
 •          We have a peg to hang our coat on.
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  10 bài tập thoái hóa đốt sống cổ giảm đau hiệu quả 2022 | Mytranshop.com

4) Dùng cụm danh từ (đồng cách danh từ)

Dùng khi mệnh đề tình từ có dạng: S + BE + DANH TỪ /CỤM DANH TỪ/CỤM GIỚI TỪ

Cách làm: bỏ who ,which và be, ví dụ:

 •          Football, which is a popular sport, is very good for health.
 •          Football, a popular sport, is very good for health.
 •          Do you like the bookwhich ison the table?
 •          Do you like the book on the table?

5) Mệnh đề tính từ có dạng be và tính từ/cụm tính từ: Có 2 công thức rút gọn:

Công thức 1: Bỏ who, which…to be -> giữ nguyên tính từ phía sau.

Điều kiện 1: Nếu phía trước that là đại từ phiếm chỉ như somethinganything,anybody… ví dụ:

 •          There must be something that is wrong.
 •          There must be something wrong.

Điều kiện 2: Có dấu phẩy phía trước và phải có từ 2 tính từ trở lên, ví dụ:

 •          My grandmother, who is old and sick, never goes out of the house.
 •          My grandmother, old and sick, never goes out of the house.

Công thức 2: Những trường hợp còn lại ta đem tính từ lên trước danh từ, Ví dụ:

 •          My grandmother, who is sick, never goes out of the house.
 •          My sick grandmother never goes out of the house.
 •          I buy a hat which is very beautiful and fashionable.
 •          I buy a very beautiful and fashionable hat.

Tuy nhiên nếu cụm tính từ gồm cả danh từ ở trong nó thì ta chỉ còn cách dùng V-ing mà thôi, ví dụ:

 •          I met a man who was very good at both English and French.
 •          I met a man being very good at both English and French.
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Điểm Danh Các Huấn Luyện Viên Bóng Đá Việt Nam 2022 | Mytranshop.com

Tóm lại cách rút gọn loại này khá phức tạp vì nó tùy thuộc vào đến 3 yếu tố: có một hay nhiều tính từ – danh từ đứng trước có phải là phiếm chỉ không – có dấu phẩy hay không

6) Mệnh đề tính từ thành tính từ ghép

Cách làm: Ta sẽ rút gọn mệnh đề thành một tính từ ghép bằng cách tìm trong mệnh đề một số đếm và danh từ đi sau nó, sau đó ta để chúng kế nhau và thêm dấu gạch nối ở giữa. Đem tính từ ghép đó ra trước danh từ đứng truớc who, which…- những phần còn lại bỏ hết. Lưu ý:

 •          Danh từ không được thêm “s”
 •          Chỉ dùng được dạng này khi mệnh để tính từ có số đếm
 •          Các cụm như tuổi thì sẽ viết lại cả 3 từ và gạch nối giữa chúng (two years old à two-year-old)

Ví dụ:

 •          I have a car which has four seats.
 •          I have a four-seat car.

Leave a Comment