Suất điện động của cảm ứng, trắc nghiệm vật lý lớp 11 2022 | Mytranshop.com

I. Suất điện động cảm ứng trong mạch kín

1. Định nghĩa        

  Suất điện động cảm ứng là suất điện động sinh ra dòng điện cảm ứng trong mạch kín.

2. Định luật Fa-ra-đây

 – Suất điện động cảm ứng: ec=- ∆Φ∆t

– Nếu chỉ xét về độ lớn của ec thì :  |ec|=|∆Φ∆t|

 Trong đó:

                ec: suất điện động cảm ứng (V)

                ∆ϕ=ϕ2-ϕ1: độ biến thiên từ thông (Wb)

               ∆t=t2-t1: độ biến thiên thời gian (s)

– Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong mạch kín tỉ lệ với tốc độ biến thiên từ thông qua mạch kín đó.

II. Quan hệ giữa suất điện động cảm ứng và định luật Len-xơ

– Nếu Φ  tăng thì eC < 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) ngược chiều với chiều của mạch.

 – Nếu Φ  giảm thì eC > 0: chiều của suất điện động cảm ứng (chiều của dòng điện cảm ứng) cùng chiều với chiều của mạch.

III. Chuyển hóa năng lượng trong hiện tượng cảm ứng điện từ

  Xét mạch kín (C) đặt trong từ trường không đổi, để tạo ra sự biến thiên của từ thông qua mạch (C), phải có một ngoại lực tác dụng vào (C) để thực hiện một dịch chuyển nào đó của (C) và ngoại lực này đã sinh một công cơ học. Công cơ học này làm xuất hiện suất điện động cảm ứng trong mạch, nghĩa là tạo ra điện năng. Vậy bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ đã nêu ở trên là quá trình chuyển hóa cơ năng thành điện năng.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Chương Liên kết gen và hoán vị gen, trắc nghiệm sinh học lớp 12, có đáp án và lời giải 2022 | Mytranshop.com

Leave a Comment