Trắc nghiệm tin học Excel – đề 14 2022 | Mytranshop.com

Câu số 1

 Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

Câu số 2

Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:

A.

Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

B.

Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

C.

Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

D.

Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

Câu số 3

Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự:

Câu số 4

Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:

Câu số 5

Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

Câu số 6

Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện:

Câu số 7

Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?

Câu số 8

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?

Câu số 9

Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Đồng chí - Chính Hữu, trắc nghiệm ngữ văn lớp 9 2022 | Mytranshop.com

Câu số 10

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:

Leave a Comment