Trắc nghiệm tin học Excel – đề 15 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

Câu số 1

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(30,10,65,5) thì nhận được kết quả tại ô A2 là:

Câu số 2

Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là chuỗi "Tinhoc"; Tại ô C2 gõ vào công thức =A2 thì nhận được kết quả tại ô C2:

Câu số 3

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van phong"; Tại ô B2 gõ vào công thức =UPPER(A2) thì nhận được kết quả?

Câu số 4

Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, ta thực hiện:

Câu số 5

Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu số thỏa mãn một điều kiện cho trước?

Câu số 6

Trong bảng tính Excel, để chèn thêm một cột vào trang tính, ta thực hiện:

Câu số 7

Khi đang làm việc với Excel, có thể di chuyển từ sheet này sang sheet khác bằng cách sử dụng các phím hoặc các tổ hợp phím:

Câu số 8

Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng:

Câu số 9

Trong Excel, giả sử ô A1 của bảng tính lưu trị ngày 15/10/1970. Kết quả hàm =MONTH(A1) là bao nhiêu?

Câu số 10

Trong Excel cú pháp hàm COUNTIF nào đúng?

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Trị mụn sau sinh bằng sữa mẹ có an toàn không? 2022 | Mytranshop.com

Leave a Reply