Trắc nghiệm tin học Excel – đề 5 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

Câu số 1

Để luôn chỉ chọn in một vùng nào đó trong bảng tính Excel chúng ta cần thao tác?

Câu số 2

Khi làm ẩn thuộc tính đường lưới ô trong bảng tính Excel ta cần?

Câu số 3

Khi muốn lặp lạmi tiêu đề cột ở ỗi trang in, chúng ta cần thực hiện?

Câu số 4

Để làm ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Excel ta chọn cột cần làm ẩn, sau đó?

Câu số 5

Khi đánh công thức tính toán trong Excel, nếu đúng sẽ cho ra kết quả của phép tính đó khi in ra giấy. Vậy để in các công thức mình vừa đánh ra thì?

Câu số 6

Để thiết lập chế độ lưu tự động trên Excel dự phòng khi có sự cố xảy ra, ta cần?

Câu số 7

Tài liệu Excel sau khi được đánh được lưu mặc định trong My Document. Vậy để thay đổi nơi mặc định khi lưu cần?

Câu số 8

Khi vào File/Page Setup, chúng ta chọn thẻ Margins để làm gì?

Câu số 9

Khi vào Format/Cells, thẻ Border có tác dụng gì?

Câu số 10

Lệnh Ctrl + F trong Excel có tác dụng gì?

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Nhà Tiền Chế Tại Cà Mau Thiết Kế Chuyên Nghiệp Đẹp Đảm Bảo 2022 | Mytranshop.com

Leave a Reply