Trắc nghiệm tin học Excel – đề 9 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

Câu số 1

Hàm nào sai trong các hàm số sau?

Câu số 2

Trong Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau, ta sử dụng phép toán?

Câu số 3

Giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 sẽ có công thức là?

Câu số 4

Nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?

Câu số 5

Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?

Câu số 6

Trong khi làm việc với Excel, muốn di chuyển con trỏ ô về ô A1, ta bấm?

Câu số 7

Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?

Câu số 8

Một cửa hàng văn phòng phẩm, có bán các loại hàng hoá như: vở, bút bi, thước, phấn, …; ta có thể sử dụng hàm gì để giúp cửa hàng tính được tổng số tiền bán được của từng loại hàng hóa?

Câu số 9

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả?

Câu số 10

Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả?

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Xác suất có điều kiện 2022 | Mytranshop.com
See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply