(1) Glucozơ…, chi tiết câu hỏi 2022 | Mytranshop.com

Câu hỏi:

Có các cặp dung dịch sau :

(1) Glucozơ và glixerol.

(2) Glucozơ và anđehit axetic.

(3) Saccarozơ và mantozơ.

(4) Mantozơ và fructozơ.

Nếu  dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tối đa bao nhiêu cặp chất trên?

Lời giải chi tiết:

(1)     ở nhiệt độ thường cả 2 chất đều phản ứng với Cu(OH)2 cho phức chất tan, màu xanh lam, nhưng khi đun nóng thì glucozơ tạo kết tủa đỏ gạch còn glixerol thì không thay đổi

(2)     glucozo phản ứng với Cu(OH)2 cho phức chất màu xanh lam, andehit axetic không phản ứng với Cu(OH)2.

ptpu :2 C6H12O6 + Cu(OH)2 → (C6H11O6)2Cu + 2H2O

(3)  ở nhiệt độ thường cả hai đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức chất tan màu xanh lam, khi đun nóng thì mantozơ cho kết tủa đỏ gạch còn saccarozơ thì không

(4)   chỉ dùng Cu(OH)2 không phân biệt được fructozo và mantozo vì cả hai đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức chất tan màu xanh lam.

Vậy  dùng Cu(OH)2 chỉ phân biệt được tối đa 3 cặp chất.

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Câu lạc bộ Gym Long Nguyen 2022 | Mytranshop.com

Leave a Comment