Bài 4: Thực hành – Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển 2022 | Mytranshop.com

1. Tự do hoá thương mại

 – Cơ hội: mở rộng thị trường => sản xuất phát triển.

– Thách thức: => thị trường cho các nước phát triển.

2. Cách mạng khoa học công nghệ

– Cơ hội: chuyển dịch cơ cấu kt theo hướng tiến bộ; hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức.

– Thách thức: nguy cơ tụt hậu xa hơn về trình độ phát triển kinh tế.

3. Sự áp đặt lối sống, văn hóa của các siêu cường

– Cơ hội: tiếp thu các tinh hoa của văn hoá nhân loại.

– Thách thức: giá trị đạo đức bị tụt lùi ; ô nhiễm xã hội; đánh mất bản sắc dân tộc.

4. Chuyển giao công nghệ vì lợi nhuận

– Cơ hội: tiếp nhận đầu tư, công nghệ, hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật.

– Thách thức: trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu cho các nước phát triển.

5. Toàn cầu hoá trong công nghệ

– Cơ hội:  đi tắt đón đầu, từ đó có thể đuổi kịp và vượt các nước phát triển.

– Thách thức: gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu.

6. Chuyển giao mọi thành tựu của nhân loại

– Cơ hội: thúc đẩy nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh hơn, hoà nhập nhanh chóng vào nền kt thế giới.

– Thách thức: sự cạnh tranh trở nên quyết liệt, nguy cơ bị hoà tan.

7. Sự đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế 

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Cách sử dụng la bàn xem hướng nhà chuẩn nhất hiện nay 2022 | Mytranshop.com

– Cơ hội: tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước.

– Thách thức: chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên.

=>   Kết luận chung 

– Cơ hội:  

+ Khắc phục các khó khăn, hạn chế về vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ.

+ Tận dụng các tiềm năng của toàn cầu để phát triển nền kinh tế – xã hội đất nước.

+ Gia tăng tốc độ phát triển.

– Thách thức: Chịu sự cạnh tranh quyết liệt hơn; chịu nhiều rủi ro, thua thiệt – tụt hậu, nợ, ô nhiễm…thậm chí mất cả nền độc lập.

Leave a Comment