Các dạng bài tập cơ bản về bảng tuần hoàn, trắc nghiệm hóa học lớp 10 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look:

Hướng dẫn giải một số dạng bài tập thường gặp

1. Biết số hiệu nguyên tử (Z), xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn 

- Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố.

- Nguyên tử có cấu hình electron lớp ngoài cùng là nsanpb thì nguyên tố thuộc nhóm A. Trong đó n là số thứ tự của chu kì, (a+b) là số thứ tự của nhóm.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm A:

Chu
IA IIA IIA IVA VA VIA VIIA VIIIA
1 H
1s1
            He
1s2
2 Li
2s1
Be
2s2
B
2s22p1
C
2s22p2
N
2s22p3
O
2s22p4
F
2s22p5
Ne
2s22p6
3 Na
3s1
Mg
3s2
Al
3s23p1
Si
3s23p2
P
3s23p3
S
3s23p4
Cl
3s23p5
Ar
3s23p6
4 K
4s1
Ca
4s2
Ga
4s24p1
Ge
4s24p2
As
4s24p3
Se
4s24p4
Br
4s24p5
Kr
4s24p6
5 Rb Sr In Sn Sb Te I Xe
6 Cs Ba TI Pb Bi Po At Rn
7 Fr Ra            
  ns1 ns2 ns2np1 ns2np2 ns2np3 ns2np4 ns2np5 ns2np6

Cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns được gọi là nguyên tố s.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng là nsnp được gọi là nguyên tố p.

- Nguyên tử có cấu hình electron ở lớp ngoài cùng là (n-1)dansb thì nguyên tố thuộc nhóm B. n là số thứ tự chu kì, tổng số (a+b) có 3 trường hợp:

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Hướng dẫn cách nối thép cột nhà cao tầng | Cốp Pha Việt 2022 | Mytranshop.com

* (a + b) < 8 thì tổng này là số thứ tự của nhóm

* (a + b) = 8 hoặc 9 hoặc 10 thì nguyên tố thuộc nhóm VIII

* (a + b) > 10 thì tổng (a + b - 10) là số thứ tự của nhóm.

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của các nguyên tố nhóm B:

Chu
IIIB IVB VB VIB VIIB VIIIB IB IIB
4 Sc Ti V Cr Mn Fe     Co     Ni Cu Zn
5 Y Zr Nb Mo Tc Ru     Rh     Pd Ag Cd
6 La Hf Ta W Re Os     Ir       Pt Au Hg
  d1s2 d2s2 d3s2 d5s1 d5s2 d6s2  d7s2  d8s2 d10s1 d10s2

2. Biết cấu hình electron nguyên tử, xác định vị trí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn

- Tìm tổng số electron từ đó suy ra Z.

- Số lớp electron suy ra chu kì.

- Tìm phân mức năng lượng cao nhất, suy ra nguyên tố ở nhóm A hay nhóm B.

- Từ số electron ở lớp ngoài cùng suy ra nguyên tố thuộc nhóm nào.

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ

Leave a Reply