Cacbohidrat là gì?, trắc nghiệm hóa học lớp 12 2022 | Mytranshop.com

Or you want a quick look: CACBOHIDRAT

CACBOHIDRAT

Cacbohiđrat (gluxit, saccarit) là những hợp chất hữu cơ tạp chức thường có công thức chung là Cn(H2O)m.

Có nhiều nhóm cacbohiđrat, quan trọng nhất là 3 nhóm sau đây

1. Monosaccarit: Là nhóm cacbohiđrat đơn giản nhất không thể thủy phân được. Ví dụ: glucozơ, fructozơ (C6H12O6). Công thức tổng quát của monosaccarit là CnH2nOn.

 

Hình 1: Trong trái nho chín có chứa nhiều glucozơ là một dạng monosaccarit

2. Đisaccarit: Là nhóm cacbohiđrat mà khi thuỷ phân sinh ra 2 phân tử monosaccarit. Ví dụ: saccarozơ, mantozơ (C12H22O11).

Hình 2: Đường Saccarozơ từ thân cây mía

3. Polisaccarit: Là nhóm cacbohiđrat phức tạp mà khi thủy phân đến cùng sinh ra nhiều phân tử monosaccarit. Ví dụ: tinh bột, xenlulozơ (C6H10O5)n.

Hình 3: Tinh bột của ngô, khoai và xenlulozơ trong thân cây gỗ

 

Bảng tóm tắt tính chất hóa học của Cacbohiđrat

  Glucozơ Fructozơ Saccarozơ Mantozơ (dd) Tinh bột Xenlulozơ
+[Ag(NH3)2]OH Ag↓ Ag↓ - Ag↓ - -
+CH3OH/HCl Metylglycozit - - Metylglycozit - -
+Cu(OH)2/OH-

dd màu xanh

(t0, màu đỏ

gạch)

dd màu xanh

(t0, màu đỏ

gạch)

dd màu xanh

dd màu xanh ( t0, 

màu đỏ gạch)

- -
+(CH3CO)2O + + + + +

Xenlulozơ

triaxetat

+HNO3/H2SO4 + + + + +

Xenlulozơ

trinitat

+H2O/H+ - -

glucozơ +

fructozơ

2 glucozơ  nhiều glucozơ  nhiều glucozơ 
+H2/Ni Sobitol Sobitol - + - -

 (+) có phản ứng; (-) không có phản ứng

See more articles in the category: BLOG ĐIỆN TỬ
Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Phớt Chắn Dầu Cho Hộp Giảm Tốc Là Gì? Cách Lựa Chọn Phớt Chắn Dầu Phù Hợp 2022 | Mytranshop.com

Leave a Reply