Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt 2022 | Mytranshop.com

I. Từ trường của dòng diện chạy trong dây dẫn thẳng dài

+ Đường sức từ là những đường tròn nằm trong những mặt phẵng vuông góc với dòng điện và có tâm nằm trên dây dẫn.

+ Chiều đường sức từ được xác định theo qui tắc nắm tay phải.

+ Độ lớn cảm ứng từ tại điểm cách dây dẫn một khoảng r:

B=2.10-7 Ir

Trong đó:

               B: cảm ứng từ tại M (T)
               I: cường độ dòng điện chạy trong dây dẫn (A)
               r: khoảng cách từ M đến dây dẫn (m)

II. Từ trường của dòng điện chạy trong dây dẫn uốn thành vòng tròn

+ Đường sức từ đi qua tâm O của vòng tròn là đường thẳng vô hạn ở hai đầu còn các đường khác là những đường cong có chiều di vào mặt Nam và đi ra mặt Bác của dòng điện tròn đó.

+ Độ lớn cảm ứng từ tại tâm O của vòng  dây:

  B=2π.10-7N.IR

Trong đó:
              R:là bán kính đường tròn (m)
              N: số vòng của dây dẫn tròn.

III. Từ trường của dòng điện chạy trong ống dây dẫn hình trụ

+ Trong ống dây các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau.

+ Cảm ứng từ trong lòng ống dây:

B=4π.10-7NlI=4π.10-7n.I

Trong đó:
                 l: chiều dài ống dây (m)
                 N: số vòng quấn của ống dây.
                n=Nl là số vòng dây quấn trên một đơn vị dài (mật độ quấn) của ống dây

Mytranshop.com khuyên bạn nên xem:  Cửa hàng quần áo, phụ kiện thể thao 2022 | Mytranshop.com

IV. Từ trường của nhiều dòng điện

Véc tơ cảm ứng từ tại một điểm do nhiều dòng điện gây ra bằng tổng các véc tơ cảm ứng từ do từng dòng điện gây ra tại điểm ấy

B→=B1→ + B2→ + …+ B→n

Leave a Comment